Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW POPRZEZ WWW.SKLEP-NELSON.PL

WYDARZENIE: Sylwester w Gemie

Użytkownik ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji warunków Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez Użytkownika z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży w drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin.

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. SprzedającyNelson Catering & Production Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Złotnicka 15, 54-029 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000726796, NIP: 894 312 80 19, REGON 369945401, e-mail: sylwesterwgemie@nelson.pl, nr tel. kontaktowego 690 886 688 (opłata za połączenie wg taryfy z jakiej korzysta Użytkownik);
 2. Serwis internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: www.sklep-nelson.pl umożliwiająca zawieranie Umów sprzedaży na Wydarzenie;
 3. Zamawiający – pełnoletnia dokonująca Zamówienia w ramach Serwisu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu internetowego;
 5. Wydarzenie – impreza rozrywkowa organizowana przez Sprzedającego, na które Bilety dostępne są do zakupu za pośrednictwem Serwisu internetowego;
 6. Strona Wydarzenia – strona internetowa zawierająca szczegółowe informacje na temat Wydarzenia, dostępna pod adresem URL: www.sylwesterwgemie.pl;
 7. Bilet – automatycznie widok blankietu biletowego z indywidualnym kodem QR otrzymany drogą mailową z systemu Serwisu internetowego lub jego wydruk uprawniający do udziału w Wydarzeniu;
 8. Cena – cena brutto Biletu, nie uwzględniająca jednak ewentualnych dodatkowych kosztów, których poniesienie zaakceptował Zamawiający, np. Opłaty Serwisowej;
 9. Opłata Serwisowa – opłata należna Sprzedającemu z tytułu skorzystania przez Użytkownika z zakupu Biletu poprzez Serwis internetowy;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Serwisu internetowego, wskazujące na zakup Biletu lub zestawu Biletów na Wydarzenie, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Biletu w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Serwisu internetowego, tj. zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość;
 13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;
 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145. z późn. zm.);
 15. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 134. z późn. zm.);
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 123. z późn. zm.);
 17. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2070. z późn. zm.);
 18. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego.

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Zakup Biletów odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Liczba oferowanych Biletów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Sprzedaż takich Biletów odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów. Promocje na bilety oferowane na Stronie Wydarzenia nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych na Stronie Wydarzenia.
 4. Informacje podane w Serwisie internetowym (w szczególności dotyczące Cen) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Wszystkie podane na stronie Serwisu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Do Wydarzenia mają zastosowanie regulacje wynikające obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t. jedn. Dz. U. 2019, poz. 2171).
 7. Sprzedający jako organizator Wydarzenia udostępnia na Stronie Wydarzenia mapę obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie w celu ułatwienia Użytkownikowi wyboru rodzaju Biletu w danym sektorze.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu internetowego lub strony www.sylwesterwgemie.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 9. W celu korzystania z Serwisu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie z Serwisu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;
  4. aktywne konto e-mail.
 10. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo: sylwesterwgemie@nelson.pl lub telefonicznie pod nr 690 886 688.
 11. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na Stronie Wydarzenia w zakładce Kontakt.
 12. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupu Biletów w Serwisie internetowym. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z Serwisu internetowego nie wymaga dokonania przez Użytkownika żadnej rejestracji.
 3. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas obowiązywania Umowy sprzedaży.
 4. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.
 5. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Serwisu internetowego. W przypadku, gdy usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sylwesterwgemie@nelson.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych, kontaktowego nr tel. lub e-mail oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.
 6. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Zakup Biletu w Serwisie internetowym jest możliwy 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. W celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży Biletu w Serwisie internetowym, Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Wydarzenia, na które ma być zakupiony Bilet, kliknięcie wybrane Wydarzenie, następnie w przycisk „Wyborze miejsca i kup bilet”,
  2. następnie wybór sektora i miejsca, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Wydarzenia parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru, i kliknięcie przycisku „Rezerwuj”, a po wyborze wszystkich miejsc – kliknięcie w przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. następnie należy podać swoje dane osobowe zgodnie z informacjami w formularzu Zamówienia, potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i polityką prywatności, ewentualnie wpisać swoje uwagi skierowane do Sprzedającego w udostępnione w tym celu pole,
  4. w celu zakończenia składania Zamówienia, należy kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
  5. następnie dokonać zapłaty Ceny, Opłaty Serwisowej i innych kwot zaakceptowanych przez Zamawiającego korzystając z udostępnionego systemu płatności elektronicznych payU.
 3. Wysłanie Zamówienia przez Zamawiającego stanowi ofertę Zamawiającego złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 4.  
 5. Zamawiający otrzymuje od Sprzedającego:
  1. automatyczne potwierdzenie otrzymania Zamówienia tj. wiadomość mailową zawierająca numer i datę Zamówienia, dane Zamawiającego, opis Wydarzenia (lub odnośnik do opisu na Stronie Wydarzenia), informacje o Cenie, Opłacie Serwisowej inne informacje;
  2. po uregulowaniu zapłaty za Bilet – wiadomość mailową na wskazany w trakcie składania Zamówienia zawierającą widok Biletu z indywidualnym kodem QR. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego emaila z Biletem. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży jest Bilet. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Do momentu kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” Użytkownik może w każdej chwili zmienić ilość Biletów lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia.
 7. Zamawiający po otrzymaniu Biletu proszony jest o niezwłoczne sprawdzenie poprawności danych wskazanych na Bilecie, a następnie wydrukowanie Biletu lub zapisanie go na urządzeniu mobilnym (smarfton, tablet, inne). Zamawiający proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie do Sprzedającego wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości dot. Biletu.
 8. Bilet w wersji wydrukowanej lub widok Biletu na urządzeniu mobilnym należy okazać Organizatorowi przed wyjściem na Wydarzenie.
 9. Bilet uprawnia do wejścia na Wydarzenie jedną osobę. Jeżeli w Zamówieniu znajduje się kilka Biletów, każdy z nich należy wydrukować osobno. Po zeskanowaniu Biletu Użytkownik otrzyma specjalną opaskę, która będzie weryfikowana przy wejściu i będzie warunkowała możliwość przebywania na obiekcie w którym odbywa się Wydarzenie.
 10. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Biletów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na Stronie Wydarzenia.
 11. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Serwisu internetowego przez niezbędny do rozpatrzenia reklamacji Biletu, ale treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży.

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI:

 1. Dostępną w Serwisie internetowym formą płatności za Bilet jest przedpłata za pomocą systemu płatności elektronicznych payU, także przy użyciu kart kredytowych (obsługiwane karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 2. Płatności elektroniczne za pomocą systemu płatności elektronicznych payU realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Serwisu internetowego. Płatności obsługuje spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.944.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP1/2012, jako krajowa instytucja płatnicza. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności elektronicznych spółce PayU S.A., która jest ich administratorem danych osobowych.
 3. Całkowita Cena (tj. cena za Bilet, koszt Opłaty Serwisowej) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, a także w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

ROZDZIAŁ VI – PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:

Zgodnie z postanowienia art. 38. pkt. 12) Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

ROZDZIAŁ VII – ZWROTY, REKLAMACJE:

 1. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany miejsca lub daty Wydarzenia. Zamawiający powinien wówczas zgłosić Sprzedającemu i Organizatorowi zwrot Biletu w sposób i w terminie wskazanym na Stronie Wydarzenia w Serwisie internetowym, dodatkowo Zamawiający otrzyma także powiadomienie drogą mailową.
 2. W przypadkach innych niż wskazany w ust. 1. powyżej, zwroty Biletów nie są możliwe.
 3. W przypadku zwrotu Biletu w sytuacji opisanej w ust. 1. powyżej, Sprzedający dokona zwrotu należności za Bilet niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty odwołania Wydarzenia. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki został uiszczona Cena za Bilet. Zwrotowi nie podlega Opłata Serwisowa.
 4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za Bilet zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 576 Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Biletu nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.
 5. Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sylwesterwgemie@nelson.pl
 6. Zamawiający, proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, wskazanie daty Wydarzenia, nr Biletu oraz o dokładnie opisanie żądania reklamującego. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, www.wiih.wroclaw.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

ROZDZIAŁ VIII – DANE OSOBOWE:

 1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Serwisie internetowym, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo lub telefonicznie) – przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania z Serwisu internetowego).
 2. W przypadkach wskazanych w ust. 1. powyżej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie Umowy sprzedaży, i/lub podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie uprzedniego żądania Użytkownika, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”).
 3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie (np. bankom, firmie obsługujące system płatności elektronicznych, firmie księgowej), w innym celu niż wskazane w Regulaminie, bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika. Dane Zamawiających mogą być udostępniane jedynie uprawnionym do tego podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np. Państwowej Inspekcji Handlowej, organom ścigania, na ich żądanie. Dane Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie podlegają profilowaniu.
 4. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych, w tym praw Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu.

ROZDZIAŁ IX – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. Akceptując Regulamin Zamawiający wyraża nieodwołaną, nieodpłatną, bezterminową i bezwarunkową zgodę na utrwalenie jego wizerunku na zdjęciach/krótkich filmikach wykonywanych w trakcie Wydarzenia, a także na wykorzystanie i rozpowszechnianie tak utrwalonego wizerunku przez Sprzedającego.
 2. Pola eksploatacji, na których Sprzedający ma prawo wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunek Zamawiającego są następujące:
  1. utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną na następujących nośnikach;
  2. zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami, co obejmuje w szczególności zwielokrotnienie technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi i wprowadzenie do obrotu,
  3. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, eksploatację w Internecie, na stronach www zarządzanych przez Sprzedającego, w serwisach społecznościowych,
  4. wykorzystanie we wszelkiego rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, marketingowych Sprzedającego, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego, niezależnie od postaci, formy i pola eksploatacji.
 3. Sprzedający ma także prawo do wykorzystania fotografii/filmików zawierających wizerunek Zamawiającego oraz prawowykonania ich opracowań, w tym z zastosowaniem technik fotomontażu, zestawienia, digitalizacji, animacji, itp. bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Zamawiającego.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenia RODO, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Zamawiającego, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Zamawiającego. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Zamawiającego są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Zamawiającego w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.
 6. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Serwisu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Serwisu internetowego, Stronie Wydarzenia). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego i wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Serwisu internetowego w każdym czasie.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu internetowego.
 8. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wrocław, dnia 19 listopada 2019 roku.